Kompletní nabídka
zdravotnického materiálu

Vyhledávání:

Podrobné vyhledáváníVáš košík je prázdný.

Přihlásit se | Registrace

Nacházíte se> Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.      Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem  Internetovýého obchodu je společnost Perfect Distribution a. s., se sídlem Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6538,  IČO: 476 75 934, DIČ skupinového plátce DPH: CZ699000899, telefon +420 582 400 000 , adresa pro doručování elektronické pošty: zakaznickecentrum@pfd.agel.cz, zabývající se zejména prodejem zdravotnických prostředků. 

Společnost Perfect Distribution a.s. provozuje Internetový obchod rovněž pro společnost AGEL Trade s.r.o., se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 259 66 618, DIČ skupinového plátce DPH: CZ699000899, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85964, telefon +420 582 400 000, adresa pro doručování elektronické pošty: zakaznickecentrum@atr.agel.cz, zabývající se prodejem zdravotnických prostředků.

V příslušné Kupní smlouvě je vždy jako strana prodávající uvedena samostatně jedna z výše uvedených společností.

1.2. Obchodní podmínky  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odstavce 1 Občanského zákoníku  a v souladu s podmínkami uvedenými v Zákoně o ZP, vzájemná práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavření Kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě.

1.4. Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. V aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, kterou lze uzavřít pouze v českém jazyce.  

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající průběžně měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6. Pokud je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena rámcová kupní smlouva, jejímž předmětem jsou opakované dodávky Zboží Prodávajícím Kupujícímu, pak ustanovení takové smlouvy včetně jejich všeobecných obchodních podmínek má přednost před Obchodními podmínkami.

1.7. Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky a Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením  Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

1.8. Informace o jednotlivých fázích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání Zboží, včetně nabídky Zboží, jeho Kupní ceně a Nákladů na dodání.

1.9. Při objednávání Zboží je Kupující povinen veškeré údaje uvádět správně a pravdivě. Před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost zkontrolovat a změnit údaje vložené do objednávky a zjišťovat či opravovat  chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

 

2.      Definice pojmů

2.1. "Obchodní podmínky" - jsou  podmínky upravující práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího související s nákupem Zboží v Internetovém obchodě.

2.2. "Internetový obchod" - je objednávkový systém provozovaný na webových stránkách www.e-perfectshop.cz a objednavky-distribuce.agel.cz,  prostřednictvím něhož je zajišťován prodej Zboží Prodávajícím Kupujícímu. Internetové stránky www.e-perfectshop.cz slouží pouze pro Kupující, kterými jsou poskytovatelé zdravotních služeb a jsou řádně zaregistrováni v databázi Prodávajícího. Internetové stránky objednávky-distribuce.agel.cz slouží zejména pro Kupující, kterými jsou poskytovatelé zdravotních služeb v rámci skupiny AGEL či poskytovatelé zdravotních služeb, s nimiž má Prodávající uzavřenu rámcovou kupní smlouvu.

2.3. "Zboží" - movitá věc, která je Prodávajícím nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Označení Zboží, popis jeho hlavních vlastností a Kupní cena jsou uvedeny u jednotlivých položek v Internetovém obchodu.  Informace o dostupnosti Zboží ?skladem? je pouze orientační, neboť stav skladem dostupného Zboží je Prodávajícím průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje a informace o dostupnosti, resp. nedostupnosti Zboží skladem se tak mohou v Internetovém obchodě objevit s určitou časovou prodlevou.

2.4. "Prodávající" - společnost Perfect Distribution a.s., se sídlem Prostějov,  U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, IČO: 476 75 934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6538, nebo  společnost AGEL Trade s.r.o., se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČO: 259 66 618, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85964.

2.5. "Kupující" - fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu. Kupujícím může být pouze Podnikatel. Internetový obchod není určen pro spotřebitele.

2.6. "Podnikatel" - Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.7. "Kupní smlouva" - smlouva uzavřená v českém jazyce mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží Kupujícímu za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. Kupní smlouva  i právní vztahy s ní související se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl.

2.8. "Předmět prodeje" - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě uzavřené Kupní smlouvy.

2.9. "Kupní cena" - peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

2.10. "Náklady na dodání" - peněžní částka, která je úplatou za odeslání Zboží (doprava, poštovné, balné) do místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na dodání. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.11. "Místo plnění" - místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.

2.12. "Informační služba" - je služba poskytovaná osobou uvedenou v ustanovení § 49 odstavců 3 a 4 Zákona o ZP.

2.13. "Občanský zákoník" - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.14. "Zákon o ZP" - zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

 

 3.      Objednávka, uzavření Kupní smlouvy, Informační služba

3.1. Objednávka s náležitostmi uvedenými v čl. 3.2. je přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy. Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že Kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky dalším vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.

3.2. Kupní smlouva je uzavřena řádným vyplněním závazné objednávky, obsahující identifikační údaje Kupujícího, Předmět prodeje,  Místo plnění, Kupní cenu Předmětu prodeje, informace o Nákladech na dodání, souhlas s Obchodními podmínkami, a odesláním takto vyplněné objednávky prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícímu.

3.3. Předmět prodeje je Kupujícímu odeslán do dvou pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy nebo je Kupující informován předem o delší dodací lhůtě, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak.

3.4. Vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje:

3.4.1. není možné, neboť Předmět prodeje není dostupný  a není možné jej opatřit dodatečně,

3.4.2. je možné pouze za vyšší Kupní cenu či s vyššími Náklady na dodání nebo s jinými obtížemi,  

3.4.3. nebo není  možné splnit ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě,

je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

3.5. Informační službu Prodávající poskytuje Kupujícímu v místě svého sídla v pracovní dny  od 7,00 hod.  do 16.00 hod.  nebo  na telefonním čísle +420 582 400000 , případně na emailové adrese Zakaznickecentrum@pfd.agel.cz.  Informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o výskytu nežádoucí příhody Zboží.

3.6. Prezentace Zboží na stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen ohledně tohoto Zboží uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odstavec 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.      Dodací podmínky

4.1. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.  Balení a dopravu Předmětu prodeje Prodávající zajišťuje tak, aby byla plně zachována jeho jakost.

4.2. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na dodání v paušální výši 150,- Kč a daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

4.3. Prodávající dodá Předmět prodeje Kupujícímu zpravidla  do dvou pracovních dnů po uzavření Kupní smlouvy, pokud u Předmětu prodeje není Prodávajícím uvedena delší dodací lhůta. Přesný termín dodání sdělí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to telefonicky nebo e-mailem.

4.4. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než třicet kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené Kupujícímu Prodávajícím k převzetí Předmětu prodeje, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího a na jeho náklady zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

4.5. Kupující je při přebírání Předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu Předmětu prodeje do Místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena, nesmí zásilku převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Náhradní plnění je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Kupujícího o nepřevzetí zásilky. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v rámci odpovědnosti Prodávajícího za vady Předmětu prodeje v reklamačním řízení.

4.6. Informace o dopravci a aktuální výši Nákladů na dodání je uvedena v Internetovém obchodě.

 

 5.      Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k Předmětu prodeje, výhrada vlastnictví

5.1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve, než v době určené jako čas plnění.

5.2. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

 

6.      Kupní cena a platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na dodání, a to buď v hotovosti v sídle Prodávajícího, bezhotovostní platbou předem na bankovní účet Prodávajícího, nebo hotovostní platbou při převzetí Předmětu prodeje zaslaného na dobírku. Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. V případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží nebo Zboží, jehož Kupní cena převyšuje částku 10.000  Kč, vyhrazuje si Prodávající právo na zaplacení Kupní ceny předem dle čl. 6.2. Náklady na dodání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a Nákladů na dodání spolu s Předmětem prodeje. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím portálu Internetového obchodu seznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení výše Kupní ceny Předmětu prodeje, výše DPH, Kupní ceny včetně DPH, Nákladů na dodání, případně jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že byl s kompletní specifikací Kupní ceny a Nákladů na dodání seznámen.

6.2. V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena a Náklady na dodání  předem, provádí Kupující platbu zpravidla převodem na bankovní účet Prodávajícího nebo platební kartou. Kupní cena a Náklady na dodání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nejsou Kupní cena a Náklady na dodání zaplaceny do čtrnácti dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny a Nákladů na dodání předem je Předmět prodeje Kupujícímu dodán až po zaplacení Kupní ceny a Nákladů na dodání v plné výši.

6.3. Pokud jsou Kupní cena a Náklady na dodání placeny při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a Náklady na dodání v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na dodání při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na dodání  ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny anebo Nákladů na dodání.

6.4. Pro případ odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího nese Kupující náklady na navrácení Předmětu prodeje Prodávajícímu.

6.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, snížené o adekvátní částku odpovídající poškození vráceného Zboží.

 

7.      Užívání a údržba Zboží

7.1. V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

7.2. Po celou dobu užívání Předmětu prodeje je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům a požadavkům na používání  Zboží. Pokud Kupující postupuje jinak,  nemohou být vady vzniklé následkem takového postupu důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

 

8.      Odpovědnost za vady, záruka, reklamační podmínky

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 § 2099 až § 2117, § 2173 a § 2174 Občanského zákoníku.

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

8.3. Kupující je povinen prohlédnout Předmět prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, pak co nejdříve po převzetí Předmětu prodeje, a přesvědčit se o vlastnostech a množství Předmětu prodeje.

8.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované nebo obvyklé. V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Předmětu prodeje, nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení Kupní smlouvy má Kupující též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během záruční  doby ode dne převzetí Předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Kupujícím, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud Prodávající neprokáže opak.

8.5. Prodávající poskytuje na Předmět prodeje  záruku v délce odpovídající expirační lhůtě uvedené na Předmětu prodeje, pokud není v záručním listu uvedeno jinak.  Prodávající je povinen Předmět prodeje dodat Kupujícímu tak, aby Kupující měl Předmět prodeje k dispozici nejméně po dobu dvou třetin expirační lhůty jednotlivého Zboží.  Záruční doba počíná běžet od odevzdání Předmětu prodeje Kupujícímu nebo byl-li Předmět prodeje podle Kupní smlouvy odeslán, běží od dodání Předmětu prodeje do Místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen Předmět prodeje převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. 

8.6. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou Zboží má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v přiměřené lhůtě ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita Zboží.  V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení Kupní smlouvy též na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud:

a)      reklamace nebyla vyřízena do přiměřené lhůty ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b)      Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

8.7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Předmět prodeje byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující právo požadovat výměnu Předmětu prodeje za nový nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

8.8. V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle odstavce 8.6. se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění.

8.9. Reklamaci lze uplatnit elektronicky v Internetovém obchodě v sekci Objednávkový systém ? Reklamace. Reklamaci je nutné uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada Předmětu prodeje Kupujícím zjištěna. Případné vrácení reklamovaného Zboží je bez jakýchkoliv nákladů ze strany Kupujícího.

8.10. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný,  popsat  reklamovanou vadu Předmětu prodeje a uvést, jaká práva Kupující v souvislosti s reklamovanou vadou u Prodávajícího uplatňuje. Pokud uvedené doklady Kupující k reklamaci nedoloží, vystavuje se riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

8.11. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy Předmětu prodeje a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.12. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného  používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze reklamaci uplatnit.  

8.13. Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Předmětu prodeje, z jeho neodborného používání či chybné manipulace. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.14. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět prodeje  k reklamaci.

8.15. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít ve lhůtě stanovené Prodávajícím a oznámené Kupujícímu. Pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než třicet kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené Kupujícímu Prodávajícím k převzetí Předmětu prodeje, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace a lhůtu k převzetí Předmětu prodeje oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího a na jeho náklady zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

8.16. Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré Náklady na dodání.

 

 9.  Ochrana a zpracování osobních údajů

9.1. Ochrana a zpracování osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVÁDĚNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A PŘI PROVOZOVÁNÍ OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU.

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1. V případě, že z Kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

10.2. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

10.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.8.2018. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit včetně nákladů na dodání Zboží bez předchozího upozornění.

Obchodní skupiny

Důležité odkazy

DEZINFEKCE | INKONTINENCE | ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL | ROUŠKOVÁNÍ, JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY | EKG, OČNÍ

Rychlý kontakt: Tel.: 800 166 661, E-mail:

© 2021 Perfect Distribution a.s. -

© Tvorba e-business B2B Winternet s.r.o.