Kompletní nabídka
zdravotnického materiálu

Vyhledávání:

Podrobné vyhledáváníVáš košík je prázdný.

Přihlásit se | Registrace

Nacházíte se> Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.      Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem  internetového   obchodu  ( dále  jen  „Internetový obchod“ )   je

 společnost  Perfect Distribution  a. s.  se sídlem  Prostějov, U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 6538,  IČ: 47675935, DIČ: CZ47675934, telefon 420 582 400 000, adresa pro doručování elektronické pošty zakaznickecentrum@pfd.agel.cz, zabývající se zejména prodejem zdravotnických prostředků.  Společnost Perfect Distribution a.s. provozuje uvedené internetové stránky  rovněž  pro  další společnost zabývající se prodejem zdravotnických prostředků,  a to AGEL Trade s.r.o. se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ 259 66 618, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85964, telefon 420 582 400 000 adresa pro doručování elektronické pošty zakaznickecentrum@atr.agel.cz ,  v Kupní smlouvě vždy jako strana prodávající samostatně jedna z uvedených společností.

1.2. Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „ Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odstavce 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)  a v souladu s podmínkami zákona číslo 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavření Kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k  uzavření Kupní  smlouvy. Kupující  odesláním   objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

1.3.Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě.

1.4.Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. V aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, kterou lze uzavřít pouze v českém jazyce.  

1.5.Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6.Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky a Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto prostředků  v souvislosti s uzavřením  Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

1.7.Způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně informace o možnosti obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

- mimosoudní řešení sporů zejména prostřednictvím(i) mediace či (ii) arbitráže  (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestranností řízení;

     - dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce, která     

       kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající

       výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou  

       činnost na vnitřním trhu (bližší informace jsou uvedeny v  zákoně  číslo  64/1986

Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění) a dále Státní ústav pro kontrolu léčiv, kontrolující podmínky prodeje zdravotnických prostředků dle zákona číslo 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

1.8.Informace o jednotlivých fázích vedoucích k uzavření smlouvy: informace o jednotlivých fázích vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu Internetového obchodu přímo v průběhu objednávání Zboží na stránkách e-perfectshop.cz a objednavky-distribuce.agel.cz, včetně nabídky zdravotnických prostředků, jejich ceně a nákladech spojených se zásilkovým výdejem (náklady na dodání Zboží). Podmínkou nákupu Zboží je povinná registrace Kupujícího v databázi Prodávajícího.  Při registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen veškeré údaje uvádět správně a pravdivě.

1.9.Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávky a zjišťovat či opravovat  chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

 

  1. 2.      Definice pojmů

2.1.“Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky a reklamační řád pro internetový obchod (e-shop) Prodávajícího e-perfectshop.cz a objednavky-distribuce.agel.cz.

2.2.„Internetový obchod“ – je server na adrese e-perfectshop.cz a objednavky-distribuce.agel.cz,  prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej Zboží Prodávajícího.

2.3.“Zboží“ – movitá věc, která je Prodávajícím nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Označení Zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny u jednotlivých položek v Internetovém obchodu.  Informace o dostupnosti Zboží „skladem“ je pouze orientační, neboť stav skladem dostupného Zboží je Prodávajícím průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje a informace o dostupnosti, resp. nedostupnosti Zboží skladem se tak mohou v Internetovém obchodě objevit s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti Zboží, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne.

2.4.“Prodávající“ – Perfect Distribution  a.s. se sídlem Prostějov,  U Spalovny 4582/17, PSČ 796 01, IČ 47675935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 6538, nebo  AGEL Trade s.r.o. se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ 259 66 618, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 85964.

2.5.“Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel.

2.6.“Podnikatel“ – kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.7.“Spotřebitel“ – kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

2.8.“Kupní smlouva“ – smlouva uzavřená v českém jazyce mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží Kupujícímu za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl.

2.9.“Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě uzavřené Kupní smlouvy.

2.10.“Kupní cena“ – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

2.11.“Náklady na dodání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na dodání. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.12.“Místo plnění“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.

2.13. „Jazyk Kupní smlouvy“ – se rozumí český jazyk.

2.14.“Informační služba“ -  je služba poskytovaná osobou podle ustanovení § 49 odstavců 3 a 4 zákona číslo 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

 

  1. 3.      Objednávka, uzavření Kupní smlouvy, Informační služba

3.1.Objednávka je přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy. Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky i v případě, že Kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.

3.2. Kupní smlouva je uzavřena řádným vyplněním závazné objednávky, obsahující  identifikační údaje Kupujícího, Předmět prodeje,  Místo plnění, Kupní cenu Předmětu prodeje, informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu prodeje, souhlas s Obchodními podmínkami a odesláním vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek e-perfectshop.cz a objednavky-distribuce.agel.cz. Zásilka je Kupujícímu odeslána do dvou pracovních dnů ode dne objednávky nebo je Kupující informován předem o delší dodací lhůtě.

3.3.Nestanoví-li zákon jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje není dostupný  a není možné jej opatřit dodatečně, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není  možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

3.4.Informační službu Prodávající poskytuje Kupujícímu v místě svého sídla v provozní době v pracovní dny  od 8,00 hod.  do 14.00 hod.,   nebo  na telefonním čísle 420 582 400000, případně na emailové adrese Zakaznickecentrum@pfd.agel.cz. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o výskytu nežádoucí příhody zdravotnického prostředku.

3.5. Prezentace Zboží na stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen ohledně tohoto Zboží uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odstavec 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

  1. 4.      Dodací podmínky

4.1.Nestanoví-li zákon jinak, Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.  Balení a dopravu Předmětu prodeje Prodávající zajišťuje tak, aby byla plně zachována jeho jakost.

4.2.Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání Zboží v paušální výši 150,- Kč a daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

4.3.Prodávající dodá Předmět prodeje Kupujícímu zpravidla  do dvou pracovních dnů po přijetí Objednávky, pokud u Předmětu prodeje není Prodávajícím uvedena delší dodací lhůta. Přesný termín dodání sdělí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to telefonicky nebo e-mailem.

4.4.Kupující je při přebírání Předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu Předmětu prodeje do místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena, nesmí zásilku převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech proč Předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky.   Náhradní plnění je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Kupujícího o nepřevzetí zásilky. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v rámci odpovědnosti Prodávajícího za vady Předmětu prodeje v reklamačním řízení.

4.5 Doprava a jejich aktuální ceny naleznete na webové stránce objednavky-distribuce.agel.cz, e-perfectshop.cz.

 

  1. 5.      Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k Předmětu prodeje, výhrada vlastnictví

5.1.Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve, než v době určené jako čas plnění.

5.2.Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

 

  1. 6.      Kupní cena a platební podmínky

6.1.Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na dodání, a to buď v hotovosti v sídle Prodávajícího, bezhotovostní platbou předem na účet Prodávajícího, nebo hotovostní platbou,   při převzetí Předmětu prodeje na dobírku. Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Kupní ceny předem, což je zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží nebo Zboží, jehož cena převyšuje 10 000  Kč. Náklady na dodání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a nákladů na dodání spolu s Předmětem prodeje. Před odesláním objednávky bude Kupující prostřednictvím portálu internetového obchodu seznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny, včetně uvedení Kupní ceny Předmětu prodeje, DPH, Kupní ceny včetně DPH, nákladů na dodání, případně jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky Kupní ceny a nákladů na dodání seznámen.

6.2.V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena a náklady na dodání  předem, provádí Kupující platbu zpravidla převodem na účet Prodávajícího nebo platební kartou. Kupní cena a náklady na dodání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nejsou Kupní cena a náklady na dodání zaplaceny do čtrnácti dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny a nákladů na dodání předem je Předmět prodeje Kupujícímu dodán až po zaplacení Kupní ceny a nákladů na dodání v plné výši.

6.3.Pokud jsou Kupní cena a náklady na dodání placeny při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a náklady na dodání  v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a náklady na dodání při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání  ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny a nebo nákladů na dodání.

6.4. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího nese Kupující náklady za navrácení Předmětu prodeje.

6.5.V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající poškození Zboží.

 

  1. 7.      Užívání a údržba Zboží

7.1.V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

7.2.Po celou dobu užívání Předmětu prodeje je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům a požadavkům na používání  Zboží. Pokud Kupující postupuje jinak,  nemohou být vady vzniklé následkem takového postupu důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

 

  1. 8.      Odpovědnost za vady, záruka, reklamační podmínky – Reklamační řád

8.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku .

8.2.Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jestliže  je Kupující Podnikatelem a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona číslo  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud je Kupující Spotřebitelem a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

8.3.Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

 

 

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

 

8.3.Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované nebo obvyklé. V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávajícím bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou Předmětu prodeje, nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má Kupující též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během záruční  doby ode dne převzetí Předmětu prodeje, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí Kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud Prodávající neprokáže opak.

8.4.Prodávající poskytuje na Předmět prodeje  záruku v délce odpovídající expirační lhůtě uvedené na Předmětu prodeje, pokud není v záručním listu uvedeno jinak.  Prodávající je povinen Předmět prodeje dodat Kupujícímu tak, aby Kupující měl Předmět prodeje k dispozici nejméně po dobu dvou třetin expirační lhůty jednotlivého Zboží.  Záruční doba počíná běžet od odevzdání Předmětu prodeje Kupujícímu nebo byl-li Předmět prodeje podle smlouvy odeslán, běží od dodání Předmětu prodeje do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen Předmět prodeje převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží. 

8.5.Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita Zboží.  V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud:

 

a)      reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b)      nestanoví-li zákon jinak, Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Předmět prodeje řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Předmět prodeje tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

8.6.Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Předmět prodeje byl řádně užíván jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem

 

8.7.Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční doby dle odstavce 8.4. Obchodních podmínek způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Délka záruční doby je uvedena v odstavci 8.4. Obchodních podmínek a běží ode dne dodání Předmětu prodeje. Pokud je však na Předmětu prodeje nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Předmětu prodeje, platí tato doba.

8.8.V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle odstavce 8.5. Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

 

Společná ustanovení

8.9.Reklamaci lze uplatnit emailem na adrese objednavky-distribuce.agel.cz v sekci, Objednávkový systém – Reklamace. Reklamaci je nutné uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada Kupujícím zjištěna. Vrácení reklamovaných zdravotnických prostředků je bez jakýchkoliv nákladů ze strany Kupujícího.

8.10.K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný Předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný,  popsat  reklamovanou vadu Předmětu prodeje a uvést, jaká práva Kupující v souvislosti s reklamovanou vadou u Prodávajícího uplatňuje. Pokud uvedené doklady Kupující k reklamaci nedoloží, vystavuje se riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

8.11.Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.12.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného  používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze reklamaci uplatnit.  

8.13.Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Předmětu prodeje, z jeho neodborného používání či chybné manipulace. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.14.Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět prodeje  k reklamaci.

8.15.Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít ve lhůtě stanovené Prodávajícím a oznámené Kupujícímu. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu dále potvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než třicet kalendářních dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené Kupujícímu Prodávajícím k převzetí Předmětu prodeje a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace a lhůtu k převzetí Předmětu prodeje oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího a na jeho náklady zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

8.16.Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s jeho dodáním.

 

  1. 9.      Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy, informační povinnost Prodávajícího.

9.1.Poučení o právu na odstoupení od smlouvy: Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně.

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.2. Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od Kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

9.3.V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu, nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu sídla Prodávajícího nebo jeho předáním v místě sídla Prodávajícího.

9.4.Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

9.5.Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu zpět na účet, z něhož byla provedena  platba platební kartou, nebo na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu v hotovosti v případě, že je Předmět prodeje vrácen jeho předáním v sídle Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující Předmět prodeje vrátil, předá nebo prokáže, že Předmět prodeje odeslal na adresu sídla Prodávajícího. Nestanoví-li zákon jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje nebo v případě existence pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu vrácena Kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vráceného poškozeného či nekompletního Předmětu prodeje, resp. zápočet pohledávky Prodávajícího).

 

  1. 10.  Ochrana a zpracování osobních údajů

10.1.Ochrana a zpracování osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PROVÁDĚNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI A PŘI PROVOZOVÁNÍ OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU.

 

  1. 11.  Závěrečná ustanovení

11.1.V případě, že z Kupní smlouvy – popřípadě ze zákona – vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

11.2.Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

11.3.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit včetně nákladů na dodání Zboží bez předchozího upozornění.

Obchodní skupiny

Důležité odkazy

DEZINFEKCE | INKONTINENCE | ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL | ROUŠKOVÁNÍ, JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY | EKG, OČNÍ

Rychlý kontakt: Tel.: 800 166 661, E-mail:

© 2019 Perfect Distribution a.s. -

© Tvorba e-business B2B Winternet s.r.o.